Dobrodošli na našu stranicu karijera!

Upoznajte svijet jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva.

Ponuda poslova

Trenutno otvorene pozicije


Proces selekcije

Proces selekcije treba da bude transparentan i da promoviše jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih kandidata uključenih u proces. Koraci su:

  • Analiza radne biografije i prijave (CV, formalni zahtjev, motivaciono pismo)

Analiza radnih biografija i prijava je prvi korak za koji je odgovoran HR. Ovaj korak ima za cilj definisanje liste kandidata koji će biti pozvani na intervju, odnosno inicijalno testiranje, ukoliko se organizuje.

  • Intervju (zasnovan na kompetencijama)

U zavisnosti od potrebnog profila i kompetencija, odgovorna osoba u okviru HR-a može da obezbijedi odgovarajući obrazac intervjua, koji će da služi kao osnova za ocjenjivanje kompetencija kandidata i pomoći će u procesu donošenja odluka. Kako bi se obezbijedila transparentnost procesa, preporučuje se da najmanje dva ispitivača budu prisutna na intervjuu, a jedan od njih treba da bude iz HR-a. Tokom intervjua obavezna su pitanja kojima se provjerava usklađenost sa korporativnom kulturom, odnosno Addiko vrijednostima ponašanjima.

  • Testiranje kandidata (psihometrija, specifična znanja, vještine ili know-how)

Testiranje kandidata se organizuje u cilju provjere znanja, vještina, psihometrije i organizuje se u saradnji sa menadžerom za zapošljavanje. Test psihometrije može biti odrađen od strane sistema/agencije za testiranje, u skladu sa potpisanim ugovorom, odnosno psihologa gdje je moguće.

  • Provjera referenci kandidata

Za određene funkcije izložene riziku (identifikovane od strane službenika za poslove upravljanja rizicima (CRO), kao što su direktor ekspoziture, službenik za ocjenu kreditnog rizika i reviziju kreditnog boniteta itd.) potrebno je da se izvrši dodatna provjera referenci od strane HR-a. Kandidati treba da obezbijede najmanje 2 kontakta koji će biti kontaktirani radi provjere referenci (npr. prethodni nadređeni ili kolege kod prethodnih poslodavaca).


Naši zaposleni


Naše priče


Naši benefiti

Pogodnosti za naše zaposlene su sljedeće:

Dodatno zdravstveno osiguranje
Fitnes za zaposlene
Sport (tenis i fudbal)
Telekom
Ostali benefiti

Gdje se nalazimo

Lokacije ekspozitura